<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %> <% On Error resume next nRegTotal = 0 codigo = Cstr(Request.QueryString("cod")) provincia = Cstr(Request.QueryString("pro")) Set MiConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set MiCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") MiConn.Open "DSN=vaya.net.tpe" If codigo <> "" then MiCmd.CommandText = "SELECT * FROM OFITUR WHERE (OFITUR.OF_PROV = '" & codigo & "')" MiCmd.ActiveConnection = MiConn Set ofi = MiCmd.Execute(nNumReg) Else MiCmd.CommandText = "SELECT * FROM OFITUR WHERE (OFITUR.OF_PROC = '" & provincia & "') ORDER BY OFITUR.OF_POBL" MiCmd.ActiveConnection = MiConn Set ofi = MiCmd.Execute(nNumReg) End If If Err.number <> 0 then ofi.Close Set MiConn = nothing Set ofi = nothing Set MiCmd = nothing Response.redirect "dbnodisp.htm" end if %> Oficinas de Turismo
  De Turismo por España .
logspa0.gif (4982 bytes)
Turismo y camping en España

<%=ofi("OF_PROX")%> - Oficinas de Información Turística

<% nRegTotal = 0 ofi.MoveFirst() While not ((ofi.eof) or (nRegTotal > 10)) nRegTotal = nRegTotal + 1 %> <% ofi.MoveNext() %> <% Wend %>
Provincia-Zona Población Dirección Teléfono E-mail (*)
<% If ofi("OF_PROX") = "" then %> <% Else %><%=ofi("OF_PROX")%><% End if%> <%=ofi("OF_CODP")%> <%=ofi("OF_POBL")%> <%=ofi("OF_DIRE")%> <%=ofi("OF_TEL1")%> <% If (ofi("OF_EMAI")) = "" then %> <% Else %><%=ofi("OF_EMAI")%><% End if%> <%=ofi("OF_TEMP")%>
(*)  T = Abierta sólo en temporada alta
<% ofi.Close Set MiConn = nothing Set ofi = nothing Set MiCmd = nothing %>
Pagina principal | Vayacamping | E-mail | Publicidad